PROMOCJA: SPIROTRAP MBC + LATARKA

ulotka spirotrap mbc latarka promocja 2019

PROMOCJA!

Przy zakupie separatorów zanieczyszczeń SPIROTRAP MBC 3/4"1" latarka led GRATIS!
 
Promocja trwa od 16.04.2018 do wyczerpania zapasów.
 
Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MBC. Jest to urządzenie bezobsługowe, pracujące bez siatek i filtrów, zapewniające ciągłą separację zanieczyszczeń stałych do najdrobniejszych cząstek, utrzymując instalację spirotrap mbc ue075whw stanie MB3 montaz dowolnyuzdatnienia - wolną od zanieczyszczeń. Wykonanie z magnesem i obrotowym przyłączem (możliwy montaż na rurociągach poziomych, pionowych, skośnych).
Seapartory w promocji to wersje z gwintami wewnętrznymi 3/4" (UE075WH) i 1" (UE100WH).
Separatory zanieczyszczeń SPIROTRAP mogą być stosowane w instalacji wypełnionej mieszaniną wody z glikolem. Maksymalna zawartość glikolu nie może przekraczać 50%.
 
 
Więcej o separatorach SPIROTRAP MBC znajdą Państwo na stronie:
 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„Latarka LED”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży premiowej produktu „Latarka LED” (dalej jako „Sprzedaż Premiowa” lub „Promocja”).
2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
a) Organizator - Husty M.Styczeń, J.Hupert sp.j. ul. Rzepakowa 5E, 31-989 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 91562, NIP 6770082043, REGON 350690189;
b) Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w czasie trwania Promocji spełni warunki określone w niniejszym regulaminie;
c) Nagroda – nagroda w postaci latarki LED;
d) Produkt Promocyjny – separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MBC, dystrybuowany przez Organizatora.
3. W Sprzedaży Premiowej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 2
WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY
1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest nabycie w czasie trwania Promocji, w jednym z punktów dystrybucyjnych lub hurtowych Organizatora, jednego Produktu Promocyjnego.
2. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego wraz z Produktem Promocyjnym.
3. Do czasu zakończenia Sprzedaży Premiowej, tj. do wyczerpania zapasów Nagrody, Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby zakupów Produktu Promocyjnego i każdorazowo otrzymywać Nagrodę na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
4. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, ale nie przysługuje mu prawo żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju lub wypłaty równowartości pieniężnej Nagrody.

§ 3
CZAS I ZAKRES TERYTORIALNY TRWANIA PROMOCJI
Promocja trwa od dnia 16 kwietnia 2018 r. do wyczerpania zapasów Nagrody i prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4
KOMISJA PROMOCYJNA
1. Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwać będzie Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele wskazani przez Organizatora.
2. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie uchybia prawu do skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami prawa.

§ 5
DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika na potrzeby realizacji Sprzedaży Premiowej będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Husty M.Styczeń, J.Hupert Sp.j. ul. Rzepakowa 5E, 31-989 Kraków.
3. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika na potrzeby realizacji Sprzedaży Premiowej nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia, w szczególności poprzez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przesłanie żądania na piśmie na adres siedziby Organizatora, tj. Husty M.Styczeń, J.Hupert sp.j., ul. Rzepakowa 5E, 31-989 Kraków.

§ 6
SPRAWY PODATKOWE
Wartość Nagrody, która zostanie wydana Uczestnikowi:
a) będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jest zwolniona z podatku od osób fizycznych, ponieważ nie przekracza kwoty 2000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych);
b) w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą lub będącego osobą prawną, stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

§ 7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji, a w szczególności wydawania Nagród można dokonywać:
a) drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (z tytułem "Reklamacja – Latarka LED”)
b) pisemnie na adres siedziby Organizatora, tj.: Husty sp.j. ul. Rzepakowa 5E, 31-989 Kraków.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać adres e-mail lub adres korespondencyjny Uczestnika, podstawę reklamacji oraz żądanie związane ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
4. Reklamację można składać w czasie trwania Promocji, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji.
5. Komisja Promocyjna będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty ich wpływu.
6. Decyzja Komisji Promocyjnej w sprawie reklamacji będzie ostateczna, co nie uchybia prawu do skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona są do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.husty.pl
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin w wersji PDF.